Regulamin Sklepu Internetowego

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych pomiędzy GRUPA IGUANA Sp. Z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 153 A NIP: 734-350-19-81 REGON: 121850822, o kapitale zakładowym 600 000,00 zł, prowadzącym sklep internetowy pod adresem www: iguanasklep.pl a użytkownikami sklepu internetowego, składającymi zamówienia na rzeczy ruchome, których opis jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Poniższe terminy w ramach niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:
  1. Sklep – iguanasklep.pl , nr tel. +48 660-156-503 adres e-mail sklep@iguana.pl prowadzący sklep internetowy pod adresem: ul. Tarnowska 153 A Nowy Sącz 33-300,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep w szczególności poprzez złożenie zamówienia na towary, których opis dostępny jest na stronie internetowej Sklepu,
  3. towar – rzecz ruchoma opisana w sklepie internetowym,
  4. zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży towaru, na podstawie której Sklep zobowiąże się przenieść na Klienta własność i wydać towar, a Klient zobowiąże się towar odebrać i zapłacić Sklepowi cenę,
  5. usługa – świadczenie wykonywane przez Sklep na rzecz Klienta za wynagrodzeniem,
  6. konto klienta – indywidualne konto Klienta utworzone w sklepie internetowym prowadzonym przez Sklep,
  7. konsument - Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sklepem umowę niezwiązaną z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta,
  8. dzień roboczy - wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedzieli i świąt.
  9. dokument elektroniczny – faktura elektroniczna dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą lub paragon elektroniczny dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 3. W przypadku gdy ze sprzedażą towarów związane jest świadczenie usług przez Sklep na rzecz Klienta postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące sprzedaży towarów znajdują odpowiednie zastosowanie również do świadczenia usług.
 4. Niektóre z postanowień niniejszego regulaminu, wskazane jednoznacznie w jego treści, znajdują zastosowania wyłącznie do Klienta będącego konsumentem. Ponadto niektóre z postanowień regulaminu nie znajdują zastosowania do Klienta będącego konsumentem, co również jednoznacznie wskazano w treści niniejszego regulaminu.
 5. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep należy kierować na adres Sklepu lub adres poczty e-mail określone w pkt 2 powyżej. Opis towarów ze wskazaniem ceny, zamieszczony na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. W celu składania zamówień Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu tworząc konto klienta.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto klienta, przeniesienia towaru do koszyka zakupów, potwierdzenia adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego regulaminu, wybór rodzaju przesyłki, wyboru sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia na przycisk interfejsu: „Potwierdzam zakup”.
 5. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka zakupów prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie wymagane rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta na adres poczty e-mail wskazany w koncie klienta, z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie nie stanowi zawarcia Umowy, a jedynie informację o otrzymaniu przez Sklep oferty Klienta.
 8. Klient jest związany zamówieniem przez okres 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia towarów, których kod towaru rozpoczyna się od oznaczeń 98*, 61* i WN* , a także ciągów wydawczych oraz towarów niemagazynowych i dostarczanych na indywidualne zamówienie Klienta, oraz produktów firmy SMEG, może się wydłużyć ze względu na produkcję. Klient zostanie wtedy poinformowany o czasie realizacji zamówienia.

III Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i dopiero od tej chwili Sklep jest związany zamówieniem.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w koncie klienta.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach:
  1. wymagane dane w koncie klienta i koszyku nie został prawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli nie podano prawidłowego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  2. wykonanie umowy stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności na skutek zmiany cen towarów oferowanych przez producenta lub importera, wycofania towaru z oferty producenta lub importera lub niedostępności towarów w magazynie;
 5. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, Sklep zwróci w terminie 7 dni roboczych wszelkie należności jakie otrzymał od Klienta tytułem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, a Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia związane z odstąpieniem.
 6. Jako dowód zakupu, Sprzedawca wystawi Klientowi dokument elektroniczny, który zostanie Klientowi wysłany drogą mailową w formacie PDF na podany w Zamówieniu adres e-mail.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.

IV Cena i płatności

 1. Ceny towarów podane są w polskich złotych.
 2. Konsumentów obowiązują ceny brutto produktów (cena zawierająca podatek VAT). Ceny netto w przypadku Klientów będących konsumentami mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta:
  1. Przelewem na konto bankowe przed wysyłką towaru, za pomocą serwisu transakcyjnego „Przelewy 24” (https://www.przelewy24.pl/) (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
  2. Przy odbiorze - w formie płatności za pobraniem,
  3. System płatności ratalnych "CA Raty", obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 6. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie oraz usług związanych z towarami warunki płatności, w tym ewentualna przedpłata, zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem przed zawarciem umowy.
 7. Ceny nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Cena usługi montażu uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia i odległości Zamawiającego od siedziby.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, Klient może dokonać zapłaty ceny także w walutach wskazanych w koszyku zakupów.
 9. Za termin zapłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.

V Dane osobowe

 1. Klient poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta klienta wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sklep - w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej ze Sklepem oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją zamówienia, a jeżeli wyrazi zgodę w trakcie rejestracji, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
 2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących Klientowi na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
 1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
 2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
 3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są pracownicy i zleceniobiorcy Sklepu , podmioty świadczące usługi pocztowe, przewozu i przesyłki towarów oraz podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych na rzecz Sklepu,
 4. dobrowolności podania danych.

Niniejszym Polityką ochrony danych osobowych chcemy Państwu przekazać szczegółowe informacje, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsze pismo służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich i dane kontaktowe:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GRUPA IGUANA Sp. z o.o., ul. Tarnowska 153A 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343501981 | REGON 121850822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392662, numer NIP 7343501981, numer REGON:121850822, (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: GRUPA IGUANA Sp. z o.o., Tarnowska 153A 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: sklep@iguana.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe?

W świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny
z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

realizacji celów na podstawie Twojej zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:

 • korzystanie z usług newsletterowych,
 • przekazywania informacji na temat promocji produktów i usług,
 • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS - wy

zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:

 • w ramach kupna - sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
 • obsługi reklamacji,
 • udzielenia gwarancji,
 • wykonania wycen produktów,
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • obsługi Państwa próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją,

realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Państwa próśb obsługi Państwa próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Państwa podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. a) naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 2. b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 3. c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np.
  w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 4. d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową ;

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. a) naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 2. b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 3. c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Państwa zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
 4. d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 5. e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z Państwa danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji. W związku z realizacją przepisów prawa, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Państwa dane osobowe.

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

 • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobo, -wych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
 • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Swoje prawa wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując
  z odpowiednim żądaniem.
 • Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 • Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować
o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

 • Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 • Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 • Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:
 • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
 • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
 • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
 • zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 • Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
 • Pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
 • Odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 • Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
  o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

VI Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń sporów , w szczególności poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek dostępny stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223) oraz złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków regulaminu.
 4. Spory związane z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów ustawowych w przypadku Klientów będących konsumentami oraz przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu w przypadku Klientów niebędących konsumentami.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 2018-01-01.