13 Lat razem z Wami
Darmowa dostawa*
Ponad 8000 produktów
Produkt dnia
Bluza kucharska biała CHEF L unisex
Bluza kucharska biała CHEF L unisex
74,78 zł 60,80 zł
szt.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych pomiędzy GRUPA IGUANA Sp. Z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 153 A NIP: 734-350-19-81 REGON: 121850822 prowadzącym sklep internetowy pod adresem www: iguanasklep.pl a użytkownikami sklepu internetowego, składającymi zamówienia na rzeczy ruchome, których opis jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Poniższe terminy w ramach niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:
  1. Sklep – iguanasklep.pl , nr tel. +48 660-156-503 adres e-mail sklep@iguana.pl prowadzący sklep internetowy pod adresem: ul. Tarnowska 153 A Nowy Sącz 33-300,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep w szczególności poprzez złożenie zamówienia na towary, których opis dostępny jest na stronie internetowej Sklepu,
  3. towar – rzecz ruchoma opisana w sklepie internetowym,
  4. zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży towaru, na podstawie której Sklep zobowiąże się przenieść na Klienta własność i wydać towar, a Klient zobowiąże się towar odebrać i zapłacić Sklepowi cenę,
  5. usługa – świadczenie wykonywane przez Sklep na rzecz Klienta za wynagrodzeniem,
  6. konto klienta – indywidualne konto Klienta utworzone w sklepie internetowym prowadzonym przez Sklep,
  7. konsument - Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sklepem umowę niezwiązaną z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta,
  8. dzień roboczy - wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedzieli i świąt.
 3. W przypadku gdy ze sprzedażą towarów związane jest świadczenie usług przez Sklep na rzecz Klienta postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące sprzedaży towarów znajdują odpowiednie zastosowanie również do świadczenia usług.
 4. Niektóre z postanowień niniejszego regulaminu, wskazane jednoznacznie w jego treści, znajdują zastosowania wyłącznie do Klienta będącego konsumentem. Ponadto niektóre z postanowień regulaminu nie znajdują zastosowania do Klienta będącego konsumentem, co również jednoznacznie wskazano w treści niniejszego regulaminu.
 5. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep należy kierować na adres Sklepu lub adres poczty e-mail określone w pkt 2 powyżej. Opis towarów ze wskazaniem ceny, zamieszczony na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez Sklep, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. W celu składania zamówień Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu tworząc konto klienta.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto klienta, przeniesienia towaru do koszyka zakupów, potwierdzenia adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego regulaminu, wybór rodzaju przesyłki, wyboru sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia na przycisk interfejsu: „Potwierdzam zakup”.
 5. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka zakupów prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie wymagane rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta na adres poczty e-mail wskazany w koncie klienta, z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie nie stanowi zawarcia Umowy, a jedynie informację o otrzymaniu przez Sklep oferty Klienta.
 8. Klient jest związany zamówieniem przez okres 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

III Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i dopiero od tej chwili Sklep jest związany zamówieniem.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w koncie klienta.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach:
  1. wymagane dane w koncie klienta i koszyku nie został prawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli nie podano prawidłowego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  2. wykonanie umowy stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności na skutek zmiany cen towarów oferowanych przez producenta lub importera, wycofania towaru z oferty producenta lub importera lub niedostępności towarów w magazynie;
 5. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, Sklep zwróci w terminie 7 dni roboczych wszelkie należności jakie otrzymał od Klienta tytułem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, a Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia związane z odstąpieniem.

IV Cena i płatności

 1. Ceny towarów podane są w polskich złotych.
 2. Konsumentów obowiązują ceny brutto produktów (cena zawierająca podatek VAT). Ceny netto w przypadku Klientów będących konsumentami mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta:
  1. Przelewem na konto bankowe przed wysyłką towaru, za pomocą serwisu transakcyjnego „Przelewy 24” (https://www.przelewy24.pl/) (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.) 
  2. Przy odbiorze - w formie płatności za pobraniem,
 6. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie oraz usług związanych z towarami warunki płatności, w tym ewentualna przedpłata, zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem przed zawarciem umowy.
 7. Ceny nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Cena usługi montażu uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia i odległości Zamawiającego od siedziby.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, Klient może dokonać zapłaty ceny także w walutach wskazanych w koszyku zakupów.
 9. Za termin zapłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.

V Dane osobowe

 1. Klient poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta klienta wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sklep - w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej ze Sklepem oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją zamówienia, a jeżeli wyrazi zgodę w trakcie rejestracji, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
 2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących Klientowi na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są pracownicy i zleceniobiorcy Sklepu , podmioty świadczące usługi pocztowe, przewozu i przesyłki towarów oraz podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych na rzecz Sklepu,
  4. dobrowolności podania danych.

VI Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń sporów , w szczególności poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek dostępny stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223) oraz złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków regulaminu.
 4. Spory związane z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów ustawowych w przypadku Klientów będących konsumentami oraz przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu w przypadku Klientów niebędących konsumentami.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia […].
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl